Шесто основно училище „Еньо Марковски“
гр. Шумен

Знаещи, можещи, модерни!


Визия

VI ОУ „Е. Марковски” - гр. Шумен е модерно, съвременно, конкурентноспособно училище осигуряващо качествена общообразователна подготовка на деца и ученици от подготвителна група до VII клас, гарантираща продължаване на образованието им. Разполагаме с екип от висококвалифицирани, мотивирани и отговорни преподаватели, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство. Уважаваме всички, които имат продуктивни идеи, инициативи, иновации и работят за успеха и имиджа на училището. Отворени сме за партньорство с родители, институции и неправителствени организации.

Мисия

Изграждане на свободни, морални и инициативни личности с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, уважаващи законите, правата на другите, техния език, религия и култура. Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности. Усвояване и формиране на общочовешки и национални добродетели, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

Цел

Изграждане на висок обществен имидж на VI ОУ „Е. Марковски” чрез превръщане на училищната институция в образователно-възпитателен център с оптимални условия за удовлетворяване на растящото многообразие от социални, образователни и културни потребности в развитието на всяко дете.
История

15.09.1959 г. Прозвучава първият училищен звънец за новооткритото VI ОУ „Е. Марковски”. Учениците, организирани в 17 паралелки се обучават в западното крило на I Политехническа гимназия „Л. Димитрова. При откриването училището разполага с 16 класни стаи, две работилници и един физкултурен салон. Педагогическият колектив е от 20 учители.

1978-79 г. VI ОУ е определено за базово на ИНУ „Д-р Петър Берон, а по-късно и на ШУ „Константин Преславски.

1980-81 г. VI ОУ изцяло поема учениците от ІІІ клас на НУ „Девети септември” – Шумен.

1981-82 г. 800 ученици се образоват, организирани в 24 паралелки. Училището посреща първия випуск 6-годишни първокласници, чието обучение се осъществява в специано обзаведена стая.

1983-84 г. Разрастването на района в северозападната част на гр. Шумен води до бързо нарастване на броя на учениците (1326 - разпределени в две групи в ПДГ, 15 паралелки в начална степен и 22 паралелки в прогимназията). Педагогическият колектив е от 70 учители. Учениците учат на смени, съвместно с МГ „Л. Димитрова”.

1991-92 г. Сградният фонд е разделен между ПМГ „Н. Попович” и VI ОУ.

2005-06 г. Училището разполага с 9 класни стаи, кабинети по биология, химия, физика, изобразително изкуство, музика, труд и техника, два компютърни кабинета, два физкултурни салона и библиотека. Обучават се 430 ученици, разпределени в 20 паралелки. 

Общият за страната ни демографски проблем се отразява на броя на учениците - през следващите години броят им намалява. 

 Екипът на VI ОУ активно участва в множество национални програми и проекти. Учениците ни печелят призови места в олимпиади, състезания и конкурси. 

 Качествената работа и отговорността на колегията са оценени чрез множество благодарствени писма, грамоти и сертификати за професионални постижения. Училището е носител на орден „Св. св. Кирил и Методий” (ІІ степен).

С потенциала на над половинвековната си история, VI ОУ „Е. Марковски” се развива като училище със съвременна материално-техническа база и квалифицирани учители, в което учениците получават образование, съответстващо на потребностите на съвременния живот.

1. Проект BG05M20P001-3.005-0004 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ  В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“


2. Проект BG05M9ОP001-2.056-0011-2014BG05M2ОP001-С01 СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА ШУМЕН BG05M9ОP001-2.056 – „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ - КОМПОНЕНТ 2, финансиран по финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и ОП РЧР


3. Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „РАВЕН ДОСЪТ ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“


4. Проект BG05M2OP001-2.011-0001„ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“


5. ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ - ПМС и Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование